Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. het verlenen van ondersteuning op landelijk niveau in de meest uitgebreide vorm aan personen en instellingen die hulpbehoevend zijn;
  2. het inzamelen en doneren van gelden aan andere goede doelen;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene gegevens

Postadres: Burgemeester Elzenlaan 325
2282MZ Rijswijk
Email: info@caverohelpt.nl
   
KVK nummer: 64908011
IBAN: NL52 INGB 0007 1207 27
RSIN: 855897302
ANBI Status: Toegekend (zie Belastingdienst – Zoek een ANBI)

Beleid

Ons beleidsplan kunt u hier downloaden. Stichting CAVERO HELPT! beleidsplan Stichting CAVERO HELPT Beleidsplan.

Belangrijke onderdelen uit ons beleid:

Geen Winstoogmerk

Stichting CAVERO HELPT! heeft geen winstoogmerk, alle opgehaalde gelden worden ten doel gesteld aan het goede doel waarvoor deze gelden zijn opgehaald. Eventuele gelden die overblijven komen beschikbaar voor een volgend goed doel.

Werkzaamheden van de instelling

Het op projectbasis geld ophalen voor goede doelen door middel van evenementen en fundraisers. De goede doelen waarvoor de stichting zich inzet zullen divers van aard zijn, maar altijd met doel de lokale omgeving te helpen. Dit kan zijn het ondersteunen van een tot algemeen nut beogende instelling, maar bijvoorbeeld ook lokale kleinschalige initiatieven ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid. De maatschappelijke verbetering staat voorop, in elke vorm dan ook.

Gedragscode bestuur

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van de stichting. Bestuurders en vrijwilligers investeren tijd en kennis en krijgen geen vergoeding.

Jaarvergadering 2018

Eind 2018 heeft het bestuur haar jaarlijkse bestuursvergadering gehouden. De notulen en de jaarrekening is openbaar en kunt u hieronder downloaden.